تماس

بانک اطلاعات پزشکان کشوربا مشخصات کامل

اطلاعات پزشکان وپرستاران کشور با فیلدهای :نام ونام خانوادگی ،تخصص،آدرس ،تلفن ثابت وموبایل جهت دانلود

درصد خطای بانک پزشکان بسیار پایین میباشد(1%)

تعداد اطلاعات پزشکان کشور با بروز رسانی مهر 1394 شانزده هزار وپانصد16500ردیف می باشد.