بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران فروش شماره تلفن اصناف و مشاغل جهت بازاریابی
تماس

«مدیریت پروژه» و «بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران» در بیشتر کسب‌وکارها و صنایع، اصطلاحات آشنایی هستند. با این حال این اصطلاحات و سایر واژه‌های تخصصی در این حوزه، ممکن است برای افراد مختلف، معانی متفاوتی داشته باشند. این امر اغلب به این خاطر است که افراد بدون درک معنای ورای این واژه‌ها، آنها را از زبان دیگران شنیده و بعد هم استفاده می‌کنند. این مسئله ممکن است به سردرگمی بزرگی منجر شود! این مطلب مرجعی فوری است برای واژه‌هایی که معمولا در حوزه‌ی مدیریت پروژه و برنامه استفاده می‌شوند، به همراه تعاریف آنها.
Bidder شرکت کننده در مناقصه، پيشنهاد دهنده.

– Tender مناقصه، فرايندي است رقابتي براي تامين کيفيت مورد نظر جهت خريد يا دريافت خدمات که در آن تعهدات موضوع معامله به شرکت کننده اي که کمترين قيمت را پيشنهاد کرده باشد و کيفيت و کميت پروژه را در حد خواسته شده پيشنهاد داده باشد، واگذار مي شود.

– فراخوان نخست: فرآيندي است که در آن از پيمانکاران داراي گواهينامه صلاحيت، براي ارزيابي توان اجراي کار دعوت به عمل مي آيد.

– پرسش فني Technical Queryبه اختصار TQ گفته مي شود. در مواردي که ابهامي در نقشه ها يا نحوه انجام کار وجود داشته باشد، پيمانکار با ارسال TQ به کارفرما خواستار رفع ابهام مي گردد.

– Negotiation مذاکره، مذاکرات قراردادي.

– Invitation to Bid که به اختصار ITB گفته مي شود و فرآيند دعوت به مناقصه است.

– Evaluation ارزيابي، معمولا به ارزيابي پيمانکاران يا فروشندگان در يک پروژه گفته مي شود.

– Design Criteria ضوابط طراحي، قوانين و اصولي که يک طراحي خاص بر طبق آنها انجام مي شود و مشتمل بر استانداردهاي مورد قبول کارفرما مي باشد.

– Term شرط، مواردي مندرج در قرارداد يا مشخصات فني و…

– اسناد فني مبنا: مجموعه اسناد فني، استانداردها، کدها، آيين نامه ها، مشخصات فني و نقشه ها است که موضوع پيمان بايستي طبق آنها بوسيله پيمانکار انجام شود.

– مرجع فني: شخص حقيقي يا حقوقي شناخته شده و معتبر در زمينه تخصصي ويژه است که کارفرما يا مشاور کارفرما و پيمانکار، در موارد اختلاف نظر فني يا تعبيرهاي متفاوت از اسناد و مدارک فني، به وي مراجعه مي کنند و نظر وي براي هر دو طرف قطعي است.

– Contract قرارداد.

– Contractor پيمانکار، شخص حقيقي يا حقوقي که وظيفه طراحي و يا ساخت، و يا نصب و يا اجراي کار را بر عهده دارد.

– Consultant مشاور، شخص حقيقي يا حقوقي که وظيفه طراحي هاي مربوط به پروژه را داراست.

Parties – طرفهاي قرارداد.

Contract Draft به معناي پيش نويس قرارداد مي باشد که به همراه اسناد مناقصه و يا بعد از برنده شدن شرکتي در مناقصه, معمولاً از جانب کارفرما براي بررسي و تاييد پيمانکار فرستاده مي‏شود.

– Agreement موافقت نامه يا تفاهم نامه يا هر گونه توافق کتبي براي انجام يکسري کارها گفته مي شود و وزن کمتري به نسبت قرارداد دارد.

– ليسانس License دانش فني بخشهايي از کار است که منحصرا به نام صاحب ليسانس ثبت شده است و جهت استفاده از آن بايد هزينه هاي آنرا به صاحب ليسانس پرداخت نمود.

– صاحب ليسانس: Licensor شخصي است حقيقي يا حقوقي (شرکت مهندسي تکنولوژيست) که صاحب فناوري و دانش فني تمام يا بخشي از کار است.

– پلوس: اضافه پيشنهادي، درصدي است که اضافه بر مبلغ محاسبه شده يک فهرست بهاي مرجع، در نظر گرفته مي شود.

– مينوس: کسري پيشنهادي، درصدي است که از مبلغ محاسبه شده يک فهرست بهاي مرجع، کسرمي شود.

– Supervisor ناظرشخص حقيقي يا حقوقي که رسماً از طرف کارفرما معرفي مي شود و در حين اجرا، وظيفه بررسي عمليات اجرا را مطابق مشخصات فني و دستورالعملهاي پروژه بر عهده دارد.

Vendor فروشنده تجهيزات.

– Representative نماينده، نمايندگي.

– پيمانکار دست دوم: شخص حقيقي يا حقوقي است که به منظور انجام بخش يا بخشهايي از عمليات پروژه و به وسيله پيمانکار از طريق عقد قرارداد، به کار گمارده شده است. مجوز واگذاري کار به پيمانکار دست دوم بايستي در قرارداد به پيمانکار دست اول داده شده باشد و يا بعد از قرارداد مورد توافق کپي با کارفرما قرار گرفته باشد.

– Vendor Document Review (VDR) پس از انجام پروسه خريد و دريافت مستندات خريد (نقشه ها، مشخصات فني و …) انجام شده، اين مدارک بايستي مجدداً توسط طراح يا سيستمي که وظيفه انجام اين موضوع را دارند، بررسي شود و مواردي که در حين پروسه خريد نسبت به مدارک طراحي تغيير داشته، مشخص نمايند. نتايج اين مطالعات باعث سهولت در نصب و تهيه مدارک نهايي مي شود.